กลุ่มหลักสูตร Competency Management, Job Description, Interview

เราให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ In-house ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management : HRM) งานสำคัญ 4 ด้าน คือ 

1. การวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning) 

2. การสรรหาว่าจ้าง (Recruitment and Selection) 

3. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) และ

4. การแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

 

Visitors: 78,256