อาจารย์ นิคม อ่อนละมัย

ประวัติการศึกษา

* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mini MBA บริหารธุรกิจ

* มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วทบ. การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MSC: Master of Science Community Development

* Global Leadership & Communication Skill ALC EDUCATION INC. TOKYO JAPAN

 

เกียรติประวัติ

* ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2551

* ศิษย์เก่าดีเด่น 120 ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน ปี 2555

* ได้รับรับรางวัล นักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเด่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยประจำปี 2556

* ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557

* กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปื 2557-2558

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

* ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

* ที่ปรึกษารองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Assistant Vice Chairman of Strategic and Support Taskforce)

o กรรมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมสู่เสรีประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 2558

o คณะกรรมการทำงานสายพัฒนาสังคมและ ภาพลักษ์อุตสาหกรรม

o กรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

* อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในหลักสูตร

o การจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท)

* วิชาการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

* วิชากลยุทธ์การผลิต

o การจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)

* วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น

* ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท อูเบะประเทศไทย

* ผู้จัดการฝ่ายประสานงานกลุ่มบริษัทอูเบะประเทศไทย

* ผู้จัดการผลิตคาโปรแลคตัม บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)

* ฝ่ายผลิต กลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย SCG

ปัจจุบัน

* ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท อูเบะ เคมีคอลล์(เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

* กรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

* วิทยากร ที่ปรึกษา พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์การอบรม และการศึกษาดูงาน

* ประเทศสเปน Knowledge Sharing and Technology Transfer

* ประเทศออสเตรเลีย Knowledge Sharing and Improvement

* ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรบรรยาย Kaizen and cost saving

* ประเทศเกาหลี ศึกษางานกลุ่มปิโตรเคมี

* ประเทศเยอรมัน ตรวจสอบคุณภาพโรงงาน


Visitors: 122,275