เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview and Selection Techniques) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

องค์กรของท่านประสบกับปัญหาการสัมภาษณ์และคัดเลือกนี้ไหม

 1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
 2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
 3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดีคนนี้ก็เด่น ไม่รู้จะเลือกคนไหนดี ?
 4. ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ยังไม่โดนใจจะเลือกดีไหมหนอ ?

หัวหน้าทุกระดับ คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากร เพราะหัวหน้าจะรู้ว่าคนแบบไหนที่ทำงานได้ ส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ช่วยในการสัมภาษณ์และคัดเลือกในมุมที่มองว่า     คนที่มีบุคลิกลักษณะแบบไหนถึงจะอยู่ได้และไปรอดในหน่วยงานนั้นๆ        ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรจะเรียนรู้กระบวนการสรรหาคัดเลือก เทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่จะทำให้การสัมภาษณ์งานภายในองค์กรเป็นมาตรฐาน มีมุมมองในการประเมินผลการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องตรงกัน เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำเกือบ 30 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยให้ท่านและผู้จัดการองค์กรของท่านสามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยใช้ทั้งกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R ด้วย Competency แบบ 3K แล้วประเมินผลผู้สมัครงานด้วย Competency Assessment แบบ 4 ระดับความสามารถที่ได้หนังที่ตรงปก

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของกระบวนการสรรหาคัดเลือก และการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 2. สามารถออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานด้วย Competency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์พนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. เสริมสร้างการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร ได้ทั้งคนเก่งและคนดีตรงตามที่องค์กรและ Line Manager ต้องการ 

 หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 • ขั้นตอนสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
 • วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองของการสัมภาษณ์งาน
 • แนวทางการสรรหาบุคลากรจากพนักงานภายใน

ส่วนที่  2  :  3 เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร

 • เครื่องมือที่ 1 การทดสอบพนักงานใหม่
 • เครื่องมือที่ 2 การสัมภาษณ์และคัดเลือก
 • 7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ
 • Self-assessment : ขั้นตอนการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติในองค์กร
 • Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์
 • แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครงาน
 • เทคนิคการใช้ Modern Job Description เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • เครื่องมือที่ 3 การตรวจสอบพนักงานใหม่ 

ส่วนที่  3  :  สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและองค์กร

 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะกับงานและองค์กร
 • การเจาะลึก Competency ในการสัมภาษณ์งาน
 • ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Competency ที่นิยมใช้
 • สัมภาษณ์ด้วย Competency ก็ต้องประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency
 • Workshop 1 : การออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานด้วย Competency 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสร้างข้อคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

 • Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ สุดยอดเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Tacit Knowledge    
 • 4 หลักการในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • Workshop 3 : เกลาคำถาม

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ (Modern Interview Techniques) 

 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบทดลองงาน
 • ST-A-R Question
 • แนวทางในการรับมือผู้ถูกสัมภาษณ์ที่น่าหนักใจ 4 ประเภท
 • 4 หลักการในการประเมินผลการสัมภาษณ์งาน 
 • Workshop 4 : Role Play การสัมภาษณ์พนักงาน

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1-2 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบ/วิธีการสัมมนา

การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกบุคคล หัวหน้างานทุกระดับ และเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 260,406