เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview and Selection Techniques) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาในการสัมภาษณ์และคัดเลือกแบบนี้ไหม

 1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
 2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
 3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดี คนนี้ก็เด่น ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนไหนดี ?
 4. ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมนะ แต่ยังไม่โดนใจ แล้วจะเลือกดีไหมหนอ ?

หัวหน้าทุกระดับ คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากร เพราะหัวหน้าจะรู้ว่าคนแบบไหนที่ทำงานได้  ส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ช่วยในการสัมภาษณ์และคัดเลือกในมุมที่มองว่าคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบไหนถึงจะอยู่ได้และไปรอดในหน่วยงานนั้นๆ   ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรจะเรียนรู้กระบวนการสรรหาคัดเลือก เทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่จะทำให้การสัมภาษณ์งานภายในองค์กรเป็นมาตรฐาน มีมุมมองในการประเมินผลการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องตรงกัน เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

          หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถสัมภาษณ์และคัดครองบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบทดลองงาน (STAR Technique based on Competency)

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของกระบวนการสรรหาคัดเลือก และการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 2. สามารถออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน ด้วย Competency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างทักษะในการสร้างข้อคำถามเชิงพฤติกรรมในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 4. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร ได้ทั้งคนเก่งและคนดีตรงตามที่องค์กรและ Line Manager ต้องการ 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

      ส่วนที่  1  :  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
 3. วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองของการสัมภาษณ์งาน
 4. Trends ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานยุค AEC
 5. แนวทางการสรรหาบุคลากรจากพนักงานภายใน

       ส่วนที่  2  :  3 เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร

 1. เครื่องมือในการทดสอบพนักงานใหม่
 2. เครื่องมือในการสัมภาษณ์
 •  7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ
 •  Self-assessment : ขั้นตอนการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติในองค์กร
 •  Competency ของผู้สัมภาษณ์งานที่ควรมี
 •  Self-assessment : Competency ของผู้สัมภาษณ์ที่ดีที่เรามี
 •  Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์
 • แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัครงาน
 • เทคนิคการใช้ Modern Job Description เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • เครื่องมือในการตรวจสอบพนักงานใหม่ 
 • ส่วนที่  3  :  สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร  
 • 1. “คนเก่ง-คนดี-คนกล้า” สุดยอดบุคลากรที่องค์กรชั้นนำปรารถนา
 • 2. เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะกับงานและวัฒนธรรมองค์กร
 • 3.การเจาะลึก Competency ในการสัมภาษณ์งาน

      o   ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Competency ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

      4. สัมภาษณ์ด้วย Competency ก็ต้องประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency

      Workshop 1 : การออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานด้วย Competency 

      ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสร้างข้อคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

      Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ สุดยอดเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Tacit Knowledge    

 1. 4 หลักการในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

      Workshop 3 : เกลาคำถาม 

      ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ (Modern Interview Techniques) 

 1. เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบทดลองงาน
 2. STAR Question
 3. แนวทางในการรับมือผู้ถูกสัมภาษณ์ที่น่าหนักใจ 4 ประเภท
 4. 4 หลักการในการประเมินผลการสัมภาษณ์งาน 

   Workshop 4 : Role Play การสัมภาษณ์พนักงาน

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1-2 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการสัมมนา

การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกบุคคล หัวหน้างานทุกระดับ และเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,135