โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาบุคลลากรให้มีความสามารถในการทำงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่กำหนดไว้ และมีความสามรถ (Competency) ตามที่องค์กรคาดหวังและต้องการ 

มีระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนารายบุคคลแบบ Visual Control

และมีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลการบุคลากรอย่างเป็นระบบ

เราพร้อมให้การสนับสนุนท่านในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของท่าน อย่างเป็นรูปธรรม ที่ง่ายในทางปฏิบัติ แต่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

Visitors: 92,313