โครงการกำหนด KPI และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI & Performance Appraisal)

สถาบันฯ รับบริการจัดทำและพัฒนาระบบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วย KPI (Key Performance Indicator) และการกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency) โดยเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Appraisal) ของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยที่องค์กรของท่านสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ และยกระดับผลการปฏิบัติงานพนักงานในภาพรวมด้วยการบูรณาการ 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน คือ

 

1. ผลงานจาก Key Performance Indicator 4 ระดับ

2. ฝีมือการทำงาน และการเป็นบุคลากรในแบบที่คาดหวังจาก Competency 

3. Work Behavior จากสถิติการมาทำงาน และวินัยในการทำงาน

4. Productivity และ Organization Development

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 คะ

Visitors: 71,755