โครงการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description : MJD)

เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่ของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Modern Job Description) ในระยะเวลา 6-9 เดือน ที่เชื่อมโยง Performance และ Competency  เข้าไว้ด้วยกันเป็น JD ฉบับบริหาร 3 มิติ

มิติที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้วยการกำหนดกรอบความสามารถในการทำงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานตามระบบ ISO 9001, TS 16949, ISO 14001 และ ISO 18000 ของแต่ละตำแหน่งงาน

มิติที่ 2 เชื่อมโยง Competency ใน Modern JD ไปสู่การพัฒนาบุคลากร ด้วย Training Road Map และแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Pplan : IDP ) 

มิติที่ 3 บูราณาการ Individual KPI จาก Modern JD ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal) และการประเมินผลทดลองงาน (Probation Period) 

Visitors: 64,950