โครงการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่บนพื้นฐาน KPI และ Competency (Job Description Project) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่ของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Modern Job Description) ในระยะเวลา 6-9 เดือน ที่เชื่อมโยง Performance และ Competency  เข้าไว้ด้วยกันเป็น JD ฉบับบริหาร 3 มิติ

มิติที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้วยการกำหนดกรอบความสามารถในการทำงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานตามระบบ ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 และ ISO 18000 ของแต่ละตำแหน่งงาน

มิติที่ 2 เชื่อมโยง Competency ใน Modern JD ไปสู่การพัฒนาบุคลากร ด้วย Training Road Map และแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Pplan : IDP ) 

มิติที่ 3 บูราณาการ Individual KPI จาก Modern JD ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal) และการประเมินผลทดลองงาน (Probation Period) 

รูปแบบการดำเนินโครงการ

1) ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งตารางกำหนดการให้บริษัทฯ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2) จัดอบรม (Training) เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และพัฒนาทักษะ ในหลักสูตร "Modern Job Description & Function matrix" แบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดผลสำเร็จ

3) จัดทำรายงานสรุปผลหลังการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร (ถ้ามี)

4) ให้คำแนะนำปรึกษา  และการสอนการจัดทำระบบงาน

     4.1 การจัดทำ Function Matrix เพื่อสร้างความชัดเจนการทำงานระหว่างฝ่ายงาน

     4.2 การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ที่มี KPI และ Competency เพื่อเชื่อมโยงสู่ระบบ HRM & HRD

5) การประชุมมอบหมายและติดตามงาน แบบกลุ่มและรายบุคคล

6) การจัดทำรายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

7) เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ HRD Business Partner 

 

ลองโทรมาคุยกับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี หรือทีมงานของเราสิค่ะ

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 122,603