หลักสูตร IN-HOUSE TRAINING

เราขอนำเสนอการให้บริการในด้านการฝึกอบรมสัมมนา ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ด้วยความทันสมัยที่แตกต่าง 

1. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จากความต้องการ หรือปัญหาของลูกค้า ด้วยความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติของทีมวิทยากร

2. การเรียนรู้ แบบ 4ส ที่เน้น "สาระ สนุกสนาน ส่วนร่วม และ Workshop ที่สร้างสรรค์สามารถนำใช้งานจริง"

3. การจัดทำ Semi-Consult Report พร้อมข้อเสนอแนะของวิทยากร เพื่อการนำไปต่อยอด Implement ใช้งานจริง

3. การให้คำแนะนำปรึกษาก่อนและหลังอบรม

ที่สำคัญองค์กรของท่านสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรและโครงการที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ เพื่อให้ได้ Output ของโครงการตามความคาดหวังขององค์กร

เราขอนำเสนอการดูแลการบริการจัดอบรม ในกลุ่มหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ กลุ่มหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน กลุ่มหลักสูตรการสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม กลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการ กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำ กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาองค์กรและการเพิ่มผลิตภาพ กลุ่มหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน และกลุ่มหลักสูตรด้านการบริการ แบบเพื่อนร่วมธุรกิจ (Partnership) ในด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและองค์การของท่านค่ะ

ท่านคัดเลือกหลักสูตร และเนื้อหาที่ต้องการ ในเวลาที่ท่านอยากได้ 

People Develop Center เราบรรจงคัดเลือกวิทยากรระดับคุณภาพ ตามที่ท่านต้องการค่ะ

"People Develop Business Develop" 

Visitors: 64,935