อบรม Public Training

สถาบันฯ มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน 

ด้วยการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) บุคลากรองค์กรของท่านให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills ให้มี Value Added ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ตามปรัชญาในการดำเนินงานของเรา "People Develop Business Develop

ด้วยการให้บริการในด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนา Public Training ที่เปิดสอนแก่ผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรของสถาบันฯ มุ่งเน้นการนำความรู้ แนวปฏิบัติ และเทคนิคจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ที่ "กระชับ เข้าใจง่าย และประยุกต์ใช้งานได้จริง" พร้อมตัวอย่าง และ Workshop ด้วยเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่าง  

Visitors: 165,132