เกี่ยวกับสถาบัน

         สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยคณะวิทยากรและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพเฉพาะด้านในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรจากประสบการณ์จริงในดำเนินงานและการบริหารจัดการมากกว่า 20 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ถ่ายทอด และต่อยอดพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ ให้แก่องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ที่ปรารถนาจะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรของตนให้เป็น "คนคุณภาพ" ที่มีสมรรถนะ (Competency) สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI)

        

           สถาบันฝึกอบรม People Develop Center มุ่งหวังที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางไปกับองค์กรของท่าน ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Develop) และการดำเนินงานขององค์กร (Business Partner) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Corporate Culture) และสรรสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร (Management Innovation) ให้กับท่าน ด้วยการร่วมออกแบบและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่านให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีการบูรณาการประสบการณ์จริงของทีมวิทยากรที่ปรึกษากับหลักทฤษฏีอย่างลงตัว แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ต่อยอดปฏิบัติงานได้จริง ทันที หลังการอบรมสัมมนา หรือเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา

       

         ดังปรัชญาในการดำเนินงานของสถาบันฯ "People Develop Business Develop" ด้วยการให้บริการที่คัดสรรทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการท่าน ดังนี้

      

      1. In-house Training ที่ออกแบบหลักสูตรเป็นพิเศษจากความต้องการองค์กรของท่าน ด้วยประสบการณ์ของเรา

      2. Public Training หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

      3. Consulting ที่เน้นการ Coach ให้ทีมงานในองค์กรของท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
Visitors: 78,254